BIP Reńska Wieś

Protokół nr 1/18 Komisji Wspólnych Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 17 grudnia 2018r

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: piątek, 15 lutego 2019 12:57 Wpisany przez Anna Ludwig piątek, 15 lutego 2019 12:09

Protokół nr 1/18 Komisji Wspólnych Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 17 grudnia 2018r (pobierz)

 

Plan pracy komisji na 2019 rok

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: piątek, 15 lutego 2019 13:32 Wpisany przez Anna Ludwig piątek, 15 lutego 2019 12:37

Plan pracy komisji na 2019 rok (pobierz)

 

Plan pracy komisji na 2019 rok

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: piątek, 15 lutego 2019 13:32 Wpisany przez Anna Ludwig piątek, 15 lutego 2019 12:39

Plan pracy komisji na 2019 rok  (pobierz)

   

Projekt protokołu nr 4/19 Sesji Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019r

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: piątek, 15 lutego 2019 13:30 Wpisany przez Anna Ludwig piątek, 15 lutego 2019 10:36

Przed oficjalnym rozpoczęciem IV Sesji Rady Gminy Reńska Wieś nastąpiło uroczyste podziękowanie ustępującym Sołtysom za pracę i zaangażowanie w życie lokalne Gminy i Sołectwa.

Projekt protokołu nr 4/19 Sesji Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 stycznia 2019r.  (pobierz)

Transmisja z obrad (pobierz)

Załączniki:

 1. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś;
 2. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady
 3. Sprawozdanie ze Wspólnego Posiedzenie Komisji Stałych;
 4. Uchwała nr IV/21/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie przyjęcia  planu pracy Rady Gminy Reńska
 5. Plan pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej
 6. Plan pracy Komisji Społeczno-Oświatowej
 7. Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok
 8. Uchwała nr IV/22/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
 9. Uchwała nr IV/23/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
 10. Uchwała nr IV/24/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
 11. Uchwała nr IV/25/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Reńska Wieśi odprowadzania ścieków na terenie Gminy Reńska Wieś
 12. Uchwała nr IV/26/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finans. dla miasta Opola
 13. Uchwała nr IV/27/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego
 14. Uchwała nr IV/28/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie dalszego wydzierżawienia działki stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś
 15. Uchwała nr IV/29/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 – 2023
 16. Uchwała nr IV/30/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 -2023
 17. Uchwała nr IV/31/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie nadania statutu GOPS w Reńskiej Wsi
 18. Uchwała nr IV/32/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Reńskiej Wsi  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 19. Uchwała nr IV/33/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
 20. Uchwała nr IV/34/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w schronisku dla osób bezdomnych
 21.  Uchwała nr IV/35/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/162/17 z dnia 22 lutego 2017 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Pełna wersja protokołu wraz z załacznikami opublikowana będzie po oficjalnym przyjeciu protokołu na najbliższej sesji. 

 

SCHEMAT PRZEPROWADZANIA KONTROLI PODATKOWEJ

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Anna Ludwig wtorek, 19 czerwca 2018 10:52

SCHEMAT PRZEPROWADZANIA

KONTROLI PODATKOWEJ (*.pdf)

   

Strona 1 z 3