Ogłoszenia

Sesja Rady Gminy Reńska Wieś - 19.10.2018

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Anna Ludwig czwartek, 11 października 2018 09:16

Z A W I A D O M I E N I E

że XLV Sesja Rady Gminy Reńska Wieś odbędzie się

19 października (piatek) 2018 r. o godz. 1600

w Restauracji Acropolis w Pokrzywnicy.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś;

2.  Podsumowanie działalności Komisji Stałych Rady Gminy Reńska Wieś w kadencji 2014-2018;

3.  Podsumowanie VII kadencji Rady Gminy Reńska Wieś przez Przewodniczącego Rady Gminy;

4.  Głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)  zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na rok 2018,

2)  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,

3)  obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego,

4)  zmiany statutu Gminy Reńska Wieś,

5) określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

6)  zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009r. nr XXVII/170/09 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś,

7)  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Większyce stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś;

8) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

5.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

6.  Zamknięcie obrad.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie węzła sieciowego Długomiłowice Żabnik wraz z powiązaniem z istniejącymi sieciami

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: czwartek, 04 października 2018 11:08 Wpisany przez Justyna Urbiczek wtorek, 02 października 2018 15:55

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie węzła sieciowego Długomiłowice Żabnik wraz z powiązaniem z istniejącymi sieciami 0,4 kV oraz 15kV i przebudową sieci 0,4 kV w miejscowości Długomiłowice obejmującej działki nr 537, 518, 491 obręb 0050 Długomiłowice - pobierz plik *pdf

   

Strona 1 z 62