Ogłoszenia

Sesja Rady Gminy Reńska Wieś - 26.06.2018

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: wtorek, 19 czerwca 2018 14:15 Wpisany przez Anna Ludwig wtorek, 19 czerwca 2018 13:38

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy,

że XLII Sesja Rady Gminy Reńska Wieś odbędzie się

26 czerwca (wtorek) 2018 r. o godz. 1400

w sali nr 20 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś;

 

2.      Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś;

 

3.      Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy;

 

4.      Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy;

5.      Funkcjonowanie Związku Międzygminnego Czysty Region i przedstawienie jego działalności na terenie Gminy Reńska Wieś;

6.      Głosowanie nad uchwałami w sprawie:

 

1)      zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na rok 2018;

 

2)      zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;

 

3)      powołania skarbnika Gminy Reńska Wieś;

 

4)      ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Reńska Wieś;

 

5)      przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Reńska Wieś;

 

6)      nadania nazwy ulicy w Większycach (Spokojna);

 

7)      nadania nazwy ulicy w Większycach (Złota);

 

8)      zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 

7.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

8.      Zapytania i interpelacje;

9.   Zamknięcie obrad

 

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: wtorek, 19 czerwca 2018 12:11 Wpisany przez Justyna Urbiczek wtorek, 19 czerwca 2018 12:06

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reńska Wieś (www.renskawies.pl/bip/ w zakładce „gospodarka mieniem komunalnym”) umieszczono wykaz nr 2 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do dzierżawyw formie bezprzetargowej oraz wykaz nr 3 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do sprzedaży.

 

   

Strona 1 z 57